VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 530 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 10:55:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 413 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 1:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2021 7:44:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 533 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 18:50:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2017; P: 9/20/2017; 596 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:2:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 388 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 14:53:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 325 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/10/2021 19:41:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/8/2021 23:32:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 444 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:22:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 982 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 14:11:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.