VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 6:60-71
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 311 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 0:25:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 14:28:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 89:1-18;
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 6:26:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 636 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 7:39:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 0:46:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 500 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 10:56:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 321 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 16:0:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 379 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 3:40:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 257 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/30/2019 14:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 409 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/27/2019 2:2:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.