VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 428 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 9:41:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 530 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 14:36:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 471 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/1/2019 11:37:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 473 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 3:34:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 593 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 3:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 395 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 0:21:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 397 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 4:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 607 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 4:6:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 463 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 19:43:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 495 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/3/2019 8:58:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 29  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.