VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 551 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 15:22:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 20:13:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 518 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 20:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 604 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 15:23:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:13-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 575 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:44:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 601 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 15:25:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 539 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 15:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 807 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 10:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 777 xem 5 lưu
Xem lần cuối 25.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 588 xem 3 lưu
Xem lần cuối 26.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 32  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.