VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 86 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 19:26:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 421 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:41:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 403 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:41:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 519 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:41:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 453 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:42:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 523 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:42:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 525 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:42:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 839 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 21:21:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:17a
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/1/2012; 590 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 7:1:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.