VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 20 xem 2 lưu
Xem lần cuối 55.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 394 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 20:58:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 384 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 506 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 15:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 439 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 6:7:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 510 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 10:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 15:7:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 820 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 16:12:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:17a
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/1/2012; 567 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 20:14:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.