VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 25:1-3
Mục Sư Nguyễn Sang
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 10:41:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-13
Mục Sư Nguyễn Sang
C:5/17/2020; P: 5/29/2020; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 17:56:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 154 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 14:13:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 491 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:50:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 452 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 21:51:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 575 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 2:11:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 503 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 3:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 573 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 19:2:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 570 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 19:17:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 899 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 18:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.