VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 240 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/6/2019 22:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 344 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 22:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 430 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 10:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 400 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 5:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 473 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 23:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 467 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:23:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 749 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 12:34:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:17a
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/1/2012; 522 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/20/2019 15:59:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.