VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ma-thi-ơ 25:1-3
Mục Sư Nguyễn Sang
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 411 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 13:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-13
Mục Sư Nguyễn Sang
C:5/17/2020; P: 5/29/2020; 258 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 9:21:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 250 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 18:1:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 592 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 9:29:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 603 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 662 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 23:12:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 601 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 16:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 663 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 16:42:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 657 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 9:6:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 1013 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 10:14:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.