VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 374 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 18:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 490 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 6:22:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 431 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:52:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 504 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 18:15:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 500 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:56:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 813 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 6:51:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:17a
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/1/2012; 557 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 23:20:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.