VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 25:1-3
Mục Sư Nguyễn Sang
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 372 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 8:43:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-13
Mục Sư Nguyễn Sang
C:5/17/2020; P: 5/29/2020; 217 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 4:31:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 216 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/22/2021 1:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 561 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 15:45:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 563 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 16:15:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 637 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 10:41:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 575 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 13:40:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 632 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 13:28:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 628 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 10:9:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 979 xem 9 lưu
Xem lần cuối 40.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.