VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hội Thánh Lý Tưởng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:37:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiến Bước Với Chúa

Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 3:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lấy Gì Đền Đáp

Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 414 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 10:12:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Chực Cho Sẵn

Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 389 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 3:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Chúa Yêu

Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 459 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 3:40:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Bất Biến

Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 456 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 3:3:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Gặp Khó Khăn

Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 737 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:44:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Đầu Năm

2 Sử-ký 29:17a
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/1/2012; 509 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:42:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.