VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ma-thi-ơ 25:1-3
Mục Sư Nguyễn Sang
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 646 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:3:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-13
Mục Sư Nguyễn Sang
C:5/17/2020; P: 5/29/2020; 472 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:1:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 516 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:54:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Sang
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 775 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 808 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:24:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 893 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:19:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6:1-17
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 786 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 2:2:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 866 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 870 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:10:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 1237 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.