VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Có Nhau Thì Tốt Hơn

Có Nhau Thì Tốt Hơn

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Rev. Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 217 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thông Tin Và Hợp Tác Với Cấp Độ Mới

Thông Tin Và Hợp Tác Với Cấp Độ Mới

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Rev. Michael Proud
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 222 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 0:37:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 2:12-16
Rev. Michael Proud
C:7/27/2014; 548 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 15:59:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Sa-ma-ri Nhân Lành - Biến Đổi Bởi Tình Yêu Của Chúa

Người Sa-ma-ri Nhân Lành - Biến Đổi Bởi Tình Yêu Của Chúa

Lu-ca 10:25-37
Rev. Michael Proud
C:7/20/2014; 474 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 4:17:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Áp-ra-ham - Tin Cậy Chúa Sẽ Cung Cấp

Áp-ra-ham - Tin Cậy Chúa Sẽ Cung Cấp

Sáng-thế Ký 22:1-19
Rev. Michael Proud
C:7/13/2014; 459 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2018 18:35:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lựa Chọn Để Trả Giá

Lựa Chọn Để Trả Giá

Ê-xơ-tê 4:1-17
Rev. Michael Proud
C:2/23/2014; 493 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:6:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khi Bạn Cảm Thấy Muốn Bỏ Cuộc

Khi Bạn Cảm Thấy Muốn Bỏ Cuộc

1 Các Vua 19:1-8
Rev. Michael Proud
C:2/16/2014; 660 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 21:45:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khi Cuộc Đời Không Xãy Ra Như Bạn Toan Tính

Khi Cuộc Đời Không Xãy Ra Như Bạn Toan Tính

Sáng-thế Ký 50:15-21
Rev. Michael Proud
C:2/9/2014; 716 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 13:29:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa

Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa

Mác 11:1-22
Rev. Michael Proud
C:5/20/2012; 819 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 8:50:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thờ Phượng: Hình Ảnh Thân Tình Với Chúa

Thờ Phượng: Hình Ảnh Thân Tình Với Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Rev. Michael Proud
C:2/12/2012; 704 xem
Xem lần cuối 12/10/2018 18:50:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.