VietChristian
VietChristian
nghe.app

Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/12/2013; 1016 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 11:43:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/28/2013; 752 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 0:7:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/31/2013; 721 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 17:25:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-26
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/3/2013; 732 xem
Xem lần cuối 1/17/2020 17:20:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 8:21-23
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/3/2013; 735 xem
Xem lần cuối 1/15/2020 20:14:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:1-15
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/20/2013; 906 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 18:58:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/6/2013; 870 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 9:22:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/16/2012; 642 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 10:40:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/9/2012; 1138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 13:51:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/2/2012; 850 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 4:47:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.