VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

2 Cô-rinh-tô 3:18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/23/2019; P: 8/24/2019; 205 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 14:46:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2019; P: 8/23/2019; 233 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 18:39:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 233 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 19:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 216 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 13:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2019; P: 8/20/2019; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:56:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 470 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 5:13:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 295 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:56:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2019; P: 3/22/2019; 266 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:6:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2019; P: 3/22/2019; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 19:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2019; P: 3/22/2019; 188 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 21:27:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.