VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2013; 525 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 3:3:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2013; 271 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 11:57:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/3/2013; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 19:52:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/3/2013; 328 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 15:57:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25:0-26:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2013; 548 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 10:54:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2013; 395 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 20:12:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2013; 278 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 16:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2013; 357 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 1:1:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2013; 441 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 17:34:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:6-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2013; 431 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 1:31:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  40 / 44  Tiếp  Cuối

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.