VietChristian
VietChristian
svtk.net

1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 7:49:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 181 xem
Xem lần cuối 1/11/2020 3:12:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2018; P: 6/17/2018; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 8:30:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:13-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2018; P: 6/17/2018; 156 xem
Xem lần cuối 1/22/2020 22:3:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2018; P: 6/6/2018; 279 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 13:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 23:11:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:16-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 246 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 6:56:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/15/2018; P: 4/25/2018; 151 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 20:0:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/8/2018; P: 4/25/2018; 177 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 2:38:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 8:31:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.