VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 30:1-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/28/2013; 519 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 13:15:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 519 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/5/2020 5:9:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4-9; Giăng 3:14-16
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/29/2013; 608 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 13:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/10/2013; 512 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 10:8:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:2/17/2013; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 6:5:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/13/2013; 745 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 22:43:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 48:1-22&; Hê-bơ-rơ 11:21
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/23/2012; 535 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 12:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:22-32
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/19/2012; 582 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/28/2019 23:29:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/10/2012; 607 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 2:4:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/6/2012; 942 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:48:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.