VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 410 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 18:45:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/8/2018; 416 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:27:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 536 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 22:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 330 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 21:37:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 403 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:3:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 255 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 5:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 250 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 13:58:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 283 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:0:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 399 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 17:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:48:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.