VietChristian
VietChristian
nghe.app
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 501 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 11:27:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/18/2016; P: 12/21/2016; 482 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 6:17:16
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-7
Mục Sư Lê Văn Thể
C:10/2/2016; P: 10/4/2016; 731 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 6:28:39
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 694 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/27/2022 21:5:55
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-3; Ê-phê-sô 6:10-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 566 xem
Xem lần cuối 5/6/2022 23:32:49
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 635 xem
Xem lần cuối 5/16/2022 2:39:33
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16-21; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/22/2015; P: 11/21/2015; 1011 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/11/2022 13:26:49
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Lê Văn Thể
C:6/1/2014; 917 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 7:33:8
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/24/2014; P: 6/5/2014; 1254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 15:11:26
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:7-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/18/2014; 909 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/7/2022 15:56:43
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.