VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hội Thánh Hiệp Một Và Yêu Thương

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 130 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 13:10:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Jê-sus Là Ai?

Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/18/2016; P: 12/21/2016; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 7:49:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trông Cậy Đức Chúa Trời

Thi-thiên 37:1-7
Mục Sư Lê Văn Thể
C:10/2/2016; P: 10/4/2016; 371 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:59:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tự Do Trong Đấng Christ

Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 384 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 11:43:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Liêm Chính Của Người Chăn Bầy

1 Ti-mô-thê 3:1-3; Ê-phê-sô 6:10-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 238 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 5:52:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thờ Phượng Đấng Chân Thần

Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 385 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 19:39:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

Giăng 3:16-21; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/22/2015; P: 11/21/2015; 629 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 16:1:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mục Đích Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Lê Văn Thể
C:6/1/2014; 685 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 6:3:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Phán Xét Sau Cùng

Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/24/2014; P: 6/5/2014; 989 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 14:1:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Và Ghét

1 Giăng 2:7-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/18/2014; 645 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 12:49:47
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.