VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 346 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 8:16:57
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/18/2016; P: 12/21/2016; 378 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/8/2021 18:16:14
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-7
Mục Sư Lê Văn Thể
C:10/2/2016; P: 10/4/2016; 576 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 17:57:33
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 572 xem
Xem lần cuối 4/8/2021 18:24:33
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-3; Ê-phê-sô 6:10-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 398 xem
Xem lần cuối 4/14/2021 8:18:24
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 520 xem
Xem lần cuối 4/14/2021 5:16:45
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16-21; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/22/2015; P: 11/21/2015; 877 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 18:37:3
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Lê Văn Thể
C:6/1/2014; 824 xem
Xem lần cuối 4/8/2021 18:20:26
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/24/2014; P: 6/5/2014; 1145 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/8/2021 18:20:45
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:7-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/18/2014; 810 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 3:32:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.