VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 3:25:6
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/18/2016; P: 12/21/2016; 323 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 4:46:14
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-7
Mục Sư Lê Văn Thể
C:10/2/2016; P: 10/4/2016; 528 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 23:37:27
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 543 xem
Xem lần cuối 10/29/2020 15:0:50
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-3; Ê-phê-sô 6:10-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 356 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 6:31:15
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 486 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 19:1:54
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16-21; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/22/2015; P: 11/21/2015; 830 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 7:31:35
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Lê Văn Thể
C:6/1/2014; 798 xem
Xem lần cuối 10/13/2020 15:38:31
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/24/2014; P: 6/5/2014; 1118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 4:8:50
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:7-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/18/2014; 786 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 10:16:17
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.