VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/18/2015; 570 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 15:11:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/14/2015; 483 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 19:30:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:22-25
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/9/2015; 429 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 17:18:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-21
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/5/2015; 381 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 16:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/2/2015; 608 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 13:28:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/29/2015; 609 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 13:41:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/22/2015; 479 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 19:25:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 3/24/2016; 428 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 13:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-49
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 3/24/2016; 803 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:13:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 5/3/2016; 404 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 23:23:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.