VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 613 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 0:15:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 691 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 13:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:20-27
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 715 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 17:47:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:2/14/2016; P: 2/16/2016; 884 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 9:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:1-9
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:2/7/2016; P: 2/16/2016; 638 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 23:35:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:1/31/2016; P: 2/16/2016; 720 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 16:2:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:1/4/2016; 786 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 6:25:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/31/2015; 900 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 7:47:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/18/2015; 612 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 14:44:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/14/2015; 545 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 6:38:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.