VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Phi-e-rơ 1:22-25
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/9/2015; 468 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 10:1:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-21
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/5/2015; 448 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/5/2021 19:26:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/2/2015; 664 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 22:16:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/29/2015; 665 xem 7 lưu
Xem lần cuối 44.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/22/2015; 527 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 0:37:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 4/26/2016; 618 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 14:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 3/24/2016; 465 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 17:16:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-49
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 3/24/2016; 898 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 3:55:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 5/3/2016; 459 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 21:17:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-16
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 4/16/2016; 717 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 13:10:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.