VietChristian
VietChristian
mucsu.org

2 Ti-mô-thê 1:13-18
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/24/2019; P: 4/9/2019; 295 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 3:17:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 19:26:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/10/2019; P: 4/3/2019; 133 xem
Xem lần cuối 12/7/2019 9:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 592 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 8:27:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/24/2016; 648 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 8:54:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/19/2016; P: 7/5/2016; 668 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 18:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/12/2016; P: 7/7/2016; 622 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 3:25:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/5/2016; P: 7/7/2016; 654 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 10:46:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-19
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/24/2016; P: 7/11/2016; 557 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 18:57:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/9/2016; P: 7/11/2016; 723 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 18:56:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.