VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Ti-mô-thê 1:13-18
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/24/2019; P: 4/9/2019; 184 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 22:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 209 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/26/2019 0:2:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/10/2019; P: 4/3/2019; 68 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 22:2:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 536 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/26/2019 5:25:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/24/2016; 604 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/26/2019 2:36:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/19/2016; P: 7/5/2016; 602 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 23:53:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/12/2016; P: 7/7/2016; 581 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 23:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/5/2016; P: 7/7/2016; 598 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 23:53:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-19
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/24/2016; P: 7/11/2016; 490 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 23:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/9/2016; P: 7/11/2016; 659 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 23:53:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.