VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

2 Ti-mô-thê 1:13-18
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/24/2019; P: 4/9/2019; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 12:3:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 287 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 1:42:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/10/2019; P: 4/3/2019; 117 xem
Xem lần cuối 8/18/2019 15:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 568 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/24/2016; 623 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 15:51:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/19/2016; P: 7/5/2016; 640 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 15:28:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/12/2016; P: 7/7/2016; 606 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 9:15:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/5/2016; P: 7/7/2016; 637 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 2:17:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-19
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/24/2016; P: 7/11/2016; 523 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 1:27:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/9/2016; P: 7/11/2016; 698 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 22:28:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.