VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/16/2013; 1104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 2:14:56
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Hoàng Siêu
C:6/2/2013; 819 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 4:38:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-38
Mục Sư Hoàng Siêu
C:5/19/2013; 636 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 4:0:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Hoàng Siêu
C:4/7/2013; 690 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 21:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23-27
Mục Sư Hoàng Siêu
C:4/7/2013; 886 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 17:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12
Mục Sư Hoàng Siêu
C:3/31/2013; 758 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 2:38:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:3/3/2013; 591 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 1:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Hoàng Siêu
C:2/24/2013; 804 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 7:7:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:27-38
Mục Sư Hoàng Siêu
C:2/17/2013; 981 xem
Xem lần cuối 9/15/2019 5:45:8
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:2/10/2013; 781 xem
Xem lần cuối 9/15/2019 5:7:19
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.