VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Không Ngừng Kết Ước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:16-27:1
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 232 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 7:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chọn Một Thái Độ

Công-vụ các Sứ-đồ 5:29-42
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/2/2016; P: 10/3/2016; 472 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 17:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Tin Lành Đầy Đủ

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 22:21:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa, Đấng Tuyệt Hảo

Hê-bơ-rơ 1:1-11
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/4/2015; P: 7/10/2015; 522 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 7:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Đấng Chủ Tẻ

Ê-sai 50:1-11
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/1/2014; P: 7/3/2014; 535 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 12:41:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Là Đấng Dắt Dẫn

Ê-sai 48:12-18
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/30/2014; P: 7/3/2014; 448 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 7:51:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đổi Mới Trong Sự Cầu Nguyện

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/28/2013; 1094 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 14:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.