VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nên Bậc Thánh Nhân

Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 387 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 21:27:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dễ Hay Khó? Phước Hay Họa?

1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 480 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 7:27:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngược Đời? Ngược Đạo?

Hê-bơ-rơ 12:4-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 685 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 17:3:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hoài Bảo Lớn Nhất

Hê-bơ-rơ 12:4-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 655 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 15:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Trung Thực Của Thánh Kinh

Giô-suê 6
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 661 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 10:42:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Gia Cư?

Ma-thi-ơ 8:20
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/20/2015; P: 12/29/2015; 712 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 9:52:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/4/2015; P: 10/5/2015; 736 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 14:46:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Của Gióp

Gióp 1
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 839 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 11:16:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình Thản

Thi-thiên 73
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:7/26/2015; P: 7/30/2015; 960 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 0:51:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Cho Lý Tưởng

1 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 788 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 9:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.