VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
2 Các Vua 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/12/2014; 1133 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 22:34:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:20-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/5/2014; P: 10/11/2014; 1023 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 16:5:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/21/2014; P: 9/28/2014; 1061 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 11:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/7/2014; 1206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2024 7:40:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/24/2014; 935 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 10:41:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:8-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/3/2014; 1056 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 8:32:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8; Lê-vi Ký 6:13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:7/27/2014; 959 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 4:58:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/29/2014; 1002 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 8:10:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:37-52
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/15/2014; 1075 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 13:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 23:13-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/1/2014; 968 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2024 11:6:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.