VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/6/2013; 1548 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 10:40:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/30/2012; 1555 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 15:51:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/22/2012; 1299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 8:5:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 1344 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 22:52:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 1238 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 4:39:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/25/2012; 1583 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 4:26:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:8-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/4/2012; 1469 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 17:4:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/7/2012; 1420 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 6:41:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/30/2012; 1604 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 20:54:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/16/2012; 1646 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 14:1:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.