VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/1/2013; 427 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 13:18:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/11/2013; 401 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 14:47:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:13-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/28/2013; 434 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 17:12:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:34; Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/28/2013; 522 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 7:24:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19:1-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/21/2013; 366 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:18:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/30/2013; 531 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 18:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/23/2013; 380 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 7:24:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-29
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/26/2013; 497 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 11:23:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/19/2013; 525 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 7:24:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/12/2013; 633 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 13:8:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.