VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/3/2014; 1036 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 11:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/20/2014; P: 7/27/2014; 553 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 21:0:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/11/2014; 630 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 15:2:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 4:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/4/2014; 585 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/19/2020 18:2:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-28
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/27/2014; 583 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 1:33:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/17/2014; P: 4/27/2014; 459 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 15:49:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-19; Ma-thi-ơ 9:23-26; Ma-thi-ơ 21:12-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/6/2014; P: 4/27/2014; 533 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 16:13:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/23/2014; P: 4/27/2014; 658 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 13:55:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/16/2014; 728 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/19/2020 11:3:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/9/2014; 555 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 18:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.