VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/3/2014; 1000 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 18:21:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/20/2014; P: 7/27/2014; 533 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:15:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/11/2014; 606 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:15:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 4:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/4/2014; 553 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 2:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-28
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/27/2014; 550 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 1:43:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/17/2014; P: 4/27/2014; 434 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 4:38:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-19; Ma-thi-ơ 9:23-26; Ma-thi-ơ 21:12-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/6/2014; P: 4/27/2014; 489 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 8:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/23/2014; P: 4/27/2014; 615 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 3:12:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/16/2014; 692 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 19:13:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/9/2014; 526 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:18:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.