VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 2:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/17/2013; 560 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 1:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/10/2013; 597 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 13:37:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/3/2013; 757 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 23:39:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:1-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/27/2013; 527 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 4:21:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/20/2013; 504 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 5:36:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/13/2013; 699 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 8:27:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/6/2013; 480 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 1:49:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 1:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/29/2013; 495 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 3:3:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/22/2013; 513 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 2:54:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:18-28
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/15/2013; 418 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 4:30:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.