VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 2:7; Sáng-thế Ký 2:18-24; Ma-la-chi 3:6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 930 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:55:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4:11-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 550 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:55:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:9-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/19/2015; P: 7/21/2015; 522 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 13:7:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 353 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 22:11:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 642 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 10:55:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 4:50:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 674 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:56:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 635 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 7:12:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:14-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 447 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 11:18:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.