VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/13/2014; 676 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:26:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:4-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/6/2014; 659 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 17:23:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/28/2014; 615 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 21:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/15/2014; 612 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 23:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 711 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 12:37:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/11/2014; 733 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 11:14:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/4/2014; 602 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 11:7:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/27/2014; 530 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 7:33:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/20/2014; 529 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 15:33:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:57-67; Ma-thi-ơ 27:11-26
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/18/2014; 515 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 11:0:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 18  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.