VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Phước Hạnh Trong Nhà Cha

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/23/2016; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 11:30:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phải Hết Lòng Cầu Nguyện

1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/16/2016; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 15:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Chọn Lựa Bởi Mắt Thấy

Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/9/2016; 381 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 14:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khá Sửa Soạn

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 240 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 22:53:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/18/2016; 254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giúp Nhau Trong Tình Yêu

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 17:6:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 5:41:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Theo Ơn Chúa Gọi

Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 358 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 7:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Ngày Phục Vụ Của Chúa

Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 329 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 9:54:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 397 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 10:31:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.