VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/23/2016; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 20:54:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/16/2016; 402 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 1:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/9/2016; 481 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 8:13:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 22:11:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/18/2016; 346 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 0:4:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 557 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 7:27:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 325 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:10:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 446 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 11:34:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 419 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 22:59:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 483 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 10:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.