VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Phước Hạnh Trong Nhà Cha

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/23/2016; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phải Hết Lòng Cầu Nguyện

1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/16/2016; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Chọn Lựa Bởi Mắt Thấy

Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/9/2016; 334 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khá Sửa Soạn

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 193 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:34:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/18/2016; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giúp Nhau Trong Tình Yêu

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 361 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:34:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:34:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Theo Ơn Chúa Gọi

Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 314 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:34:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Ngày Phục Vụ Của Chúa

Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 270 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 7:27:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 352 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 7:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng