VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Lời Tiên Tri Thứ Ba

Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 235 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:36:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ghết-sê-ma-nê Trường Cầu Nguyện

Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 652 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:36:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giăng Báp-tít Làm Chứng Cho Chúa

Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 278 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:36:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hài Cốt Khô Sống Lại

Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 384 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Bền Lòng Cầu Nguyện

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:36:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôi Tìm Người Tôi Yêu Dấu

Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 331 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:37:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiến Bước Theo Chúa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 305 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:37:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quà Gì Dâng Cho Chúa

Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Tình Yêu

Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 294 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:37:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:37:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng