VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 384 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:52:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 802 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 20:52:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 381 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 3:11:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 541 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:45:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 501 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 0:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 3:43:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 442 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 16:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 384 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 19:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 433 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 0:38:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 409 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 7:43:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.