VietChristian
VietChristian
nghe.app
Sáng-thế Ký 4:3-7,13-16,25-26; Sáng-thế Ký 5:21-24,28-29; Sáng-thế Ký 6:8-9
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:5/23/2021; P: 5/24/2021; 512 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2022 1:36:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:3/28/2021; P: 3/31/2021; 434 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2022 1:44:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 7:8-16
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 547 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2022 22:45:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 623 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2022 16:7:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-7
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 954 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/25/2022 18:9:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:4/28/2019; P: 4/29/2019; 728 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/5/2022 23:15:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 928 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2022 15:59:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:15-17
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 1043 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/5/2022 14:20:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-21
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 1298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/2/2022 16:0:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.