VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 308 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/5/2019 1:15:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 329 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 11:15:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 21:3:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 11:4-7; Giăng 10:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 301 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 23:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 7:11:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 503 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 3:11:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:24-25; Rô-ma 8:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 296 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 16:28:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 45:9-15; Khải-huyền 19:6-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/12/2017; 372 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 22:25:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/5/2017; 368 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 18:30:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 234 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 22:51:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.