VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 9:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 260 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:56:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 6:10; Ê-sai 30:26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/16/2018; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 19:59:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 4:10; Ma-thi-ơ 17:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 16:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 434 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 0:14:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 489 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 10:18:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 5:11:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 420 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 17:34:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 325 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 22:33:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 318 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 8:41:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 12:4:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.