VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 14:20-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 596 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 22:12:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 926 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:43:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-17,32-33,38-39,44-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 685 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 22:14:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 522 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 16:4:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 723 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 23:36:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 745 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 4:44:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11-12;
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 689 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 19:39:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-10; 1 Giăng 4:18-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 782 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 5:56:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:17,24; Châm-ngôn 25:17,20; Châm-ngôn 26:18-19; Châm-ngôn 27:5,6,9,14; Châm-ngôn 28:23; Châm-ngôn 29:5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/29/2018; P: 7/30/2018; 721 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 2:53:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1-4,23-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 698 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 11:11:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.