VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Mác 14:3-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/2/2019; P: 6/6/2019; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 17:36:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:20-22
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 20:7:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 236 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 19:50:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 24:26; 2 Ti-mô-thê 2:2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 156 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 9:43:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 61:1-3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/6/2019; P: 1/12/2019; 248 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 4:25:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 228 xem
Xem lần cuối 9/17/2019 4:24:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 175 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 1:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 1:33:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-25
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 192 xem
Xem lần cuối 44.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 207 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 1:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.