VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nê-hê-mi 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 283 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 5:54:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/22/2017; P: 10/27/2017; 312 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 5:15:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 369 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 2:27:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 334 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 4:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/17/2017; P: 9/22/2017; 268 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:24:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/10/2017; P: 9/14/2017; 534 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 11:19:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:33-34
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/3/2017; P: 9/6/2017; 560 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 7:28:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-29; 1 Giăng 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 333 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 23:56:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 684 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 11:2:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 365 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 16:5:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.