VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nê-hê-mi 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 318 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 22:35:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/22/2017; P: 10/27/2017; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 21:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 396 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 14:1:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 16:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/17/2017; P: 9/22/2017; 301 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 6:53:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/10/2017; P: 9/14/2017; 569 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:31:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:33-34
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/3/2017; P: 9/6/2017; 583 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:27:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-29; 1 Giăng 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 358 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 8:26:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 713 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:36:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 396 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 23:20:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.