VietChristian
VietChristian
svtk.net

Khải-huyền 3:14-18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/10/2018; 370 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 9:56:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 24:16
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/3/2018; 269 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 7:30:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/20/2018; 373 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 16:7:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 367 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 6:14:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/6/2018; 347 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 3:20:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 13:20:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/22/2018; P: 4/23/2018; 393 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 13:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 4:6-9; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/19/2018; P: 4/20/2018; 378 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 13:25:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 304 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 22:2:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/1/2018; 441 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 22:44:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.