VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 95 xem 3 lưu
Xem lần cuối 37.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 7:1:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 156 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 17:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 155 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:37:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/8/2019; P: 9/10/2019; 330 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 8:2:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 161 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:10:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/25/2019; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 4:47:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 93 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:43:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 16:0:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-40
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 18:0:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.