VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Những Người Được Chọn

Lu-ca 18:2-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 158 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 8:24:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đến Với Ý Định Tốt Lành

Giăng 3:16-17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/23/2018; 168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giô-sép, Người Có Nghĩa

Ma-thi-ơ 1:18--25
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/16/2018; 188 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 22:43:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quản Gia Khôn Ngoan

Lu-ca 12:42-48
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 5:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Bạn Lúc Nửa Đêm

Lu-ca 11:5-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/18/2018; 239 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 14:26:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nền Đá Hay Nền Đất

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/11/2018; 182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Thương Và Từ Bỏ

Lu-ca 14:25-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/4/2018; 170 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:26:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tập Chú Lúa Mì - Tỉnh Thức Cỏ Lùng

Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 219 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:26:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tha Thứ, Yêu Thương, Tận Hiến

Lu-ca 7:36-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/14/2018; P: 10/18/2018; 296 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:25:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Và Lẽ Thật

Mác 7:2–23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 277 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:26:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.