VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Nền Đá Hay Nền Đất

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/11/2018; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Yêu Thương Và Từ Bỏ

Lu-ca 14:25-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/4/2018; 107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 19:12:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tập Chú Lúa Mì - Tỉnh Thức Cỏ Lùng

Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2018 22:43:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tha Thứ, Yêu Thương, Tận Hiến

Lu-ca 7:36-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/14/2018; P: 10/18/2018; 250 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/7/2018 7:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tấm Lòng Và Lẽ Thật

Mác 7:2–23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 227 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/10/2018 13:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Trồng Cây Để Ra Trái

Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 4:3:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bốn Loại Người Trong Câu Chuyện Người Sa-ma-ri Nhân Lành

Lu-ca 10:30-35
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 242 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 21:41:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Cẩn Thận Men

Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/16/2018; P: 9/20/2018; 340 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 5:47:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tin Lành Có Uy Quyền Làm Đảo Lộn

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/9/2018; P: 9/13/2018; 331 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2018 8:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mảnh Đất Thứ 2 Và 3

Ma-thi-ơ 13:17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/2/2018; P: 9/3/2018; 195 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/9/2018 15:59:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.