VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bốn Loại Đất, Bốn Kết Quả

Ma-thi-ơ 13:1-9; Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 391 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 8:57:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sắp Xếp Lại Thứ Tự Ưu Tiên

Ma-thi-ơ 22:34-40; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 376 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 7:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Như Người Khôn Ngoan

Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/25/2018; 381 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/5/2019 1:58:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Tôi Tin Chúa Giê-xu

Giăng 3:36a
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 332 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 1:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Thờ Phượng Thật

Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 46.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xây Dựng Hội Thánh Qua Tấm Lòng Hiến Dâng (Phần 2)

Ma-la-chi 3:7-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 370 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 0:37:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 2)

Mác 16:15-20; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/21/2018; 233 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/7/2019 0:42:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 1)

Mác 16:15-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/14/2018; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 7:30:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giảng Tin Lành Cho Thiếu Nhi

Ma-thi-ơ 10:13-16; Ma-thi-ơ 11:25-26
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/31/2017; 222 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 0:23:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Lu-ca 2:10-11; Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 222 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 2:8:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.