VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tất Cả Cho Người Chưa Được Cứu

Tất Cả Cho Người Chưa Được Cứu

Ma-thi-ơ 28:16-20
Rev. Thomas Stebbins
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 757 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 17:42:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

What Is A Christian?

2 Cô-rinh-tô 5
Rev. Thomas Stebbins
C:1/4/2015; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 6:14:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cơ-đốc Nhân Là Gì?

2 Cô-rinh-tô 5
Rev. Thomas Stebbins
C:1/4/2015; 710 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 11:12:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

The Almighty In A Manger

Lu-ca 2:1-20
Rev. Thomas Stebbins
C:12/25/2013; 313 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 19:26:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Toàn Năng Năm Trong Máng Cỏ

Lu-ca 2:1-20
Rev. Thomas Stebbins
C:12/25/2013; 539 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 4:0:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Đấu Và Thắng Trận

Ê-phê-sô 6:10-21
Rev. Thomas Stebbins
C:6/29/2013; 576 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 22:56:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Lắng Nghe

Ê-sai 6:6-13
Rev. Thomas Stebbins
C:7/1/2012; 696 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 23:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cần Nhiều Ba-na-ba

Công-vụ các Sứ-đồ 4
Rev. Thomas Stebbins
C:7/1/2012; 544 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 14:12:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tiếp Đón Chúa Giáng Sinh

Tiếp Đón Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:25-32
Rev. Thomas Stebbins
C:12/24/2011; 1675 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 5:50:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thế Gian hay Thập Tự

Thế Gian hay Thập Tự

Ma-thi-ơ 16:21-26
Rev. Thomas Stebbins
C:3/21/2008; 3798 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 4:34:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.