VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hãy Chăn Chiên Ta!

Giăng 21
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:6/21/2005; P: 11/9/2015; 505 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 15:5:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lão Bộc Dễ Thương

Lão Bộc Dễ Thương

Sáng-thế Ký 24:01-9; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:7/1/2004; 1643 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 14:11:12
Xem  Chia sẻ
Winter Photo

Lão Bộc Dễ Thương

Sáng-thế Ký 24:01-9; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:7/1/2004; 1451 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 1:11:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Ngày Sau Rốt

Công-vụ các Sứ-đồ 2:18
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:12/27/1999; P: 2/8/2016; 542 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 18:7:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sứ Điệp Sau Cùng

Khải-huyền 1:0-3:0
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:1/12/1996; P: 1/11/2016; 830 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 8:22:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.