VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 21
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:6/21/2005; P: 11/9/2015; 520 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 7:13:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:01-9; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:7/1/2004; 1654 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 14:27:4
Xem  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:01-9; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:7/1/2004; 1464 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 6:12:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:18
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:12/27/1999; P: 2/8/2016; 553 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 2:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:0-3:0
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:1/12/1996; P: 1/11/2016; 842 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/10/2019 12:25:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.