VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 21
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:6/21/2005; P: 11/9/2015; 532 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 6:47:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:01-9; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:7/1/2004; 1666 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 19:21:58
Xem  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:01-9; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:7/1/2004; 1469 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 22:3:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:18
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:12/27/1999; P: 2/8/2016; 565 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 19:0:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:0-3:0
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:1/12/1996; P: 1/11/2016; 851 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 10:12:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.