VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 5:25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 29 xem 1 lưu
Xem lần cuối 41.56 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:28-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/1/2019; P: 9/3/2019; 52 xem
Xem lần cuối 9/19/2019 0:18:29
Đọc  Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 4:46:15
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 7:2; Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 60 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 1:5:17
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 12:40:11
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/21/2019; P: 7/25/2019; 127 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 1:36:37
Đọc  Chia sẻ
Mác 9:33-37
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/14/2019; 98 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 6:54:29
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 64 xem
Xem lần cuối 9/18/2019 23:47:37
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 127:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 80 xem
Xem lần cuối 9/18/2019 6:3:19
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 158 xem
Xem lần cuối 9/19/2019 0:18:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.