VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 12:22-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/21/2021; P: 3/24/2021; 306 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2023 6:38:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/14/2021; P: 3/18/2021; 467 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/27/2023 18:59:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:1-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 383 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2023 8:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 303 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 14:15:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 406 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/22/2023 0:22:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2021; P: 2/10/2021; 284 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2023 14:54:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/31/2021; P: 2/2/2021; 339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 13:16:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/17/2021; P: 1/20/2021; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 18:29:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 335 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/26/2023 21:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/3/2021; P: 1/7/2021; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/30/2023 4:9:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 84  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.