VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giô-suê 6:22-25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 212 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 4:14:33
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 299 xem
Xem lần cuối 9/18/2019 22:21:58
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 195 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 4:5:15
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 236 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 3:15:35
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2017; P: 4/16/2017; 258 xem
Xem lần cuối 9/6/2019 6:38:2
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/14/2017; 226 xem
Xem lần cuối 9/4/2019 19:50:22
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/9/2017; 188 xem
Xem lần cuối 9/4/2019 2:47:34
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 172 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 23:27:59
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:8-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/26/2017; P: 3/31/2017; 336 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 19:22:53
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 365 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 17:4:39
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.