VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 2:15-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2020 15:21:11
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/10/2017; 264 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 18:51:2
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:28-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 14:13:11
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:18-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 4:34:5
Đọc  Chia sẻ
Tít 3:1-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 23:21:51
Đọc  Chia sẻ
Tít 2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 239 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2020 15:20:31
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 259 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 21:17:46
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:1-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 28-35
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/1/2020 13:45:30
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/15/2017; P: 10/17/2017; 182 xem
Xem lần cuối 5/20/2020 23:29:22
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 219 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 4:43:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 71  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.