VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 370 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 20:22:47
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 287 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 22:0:14
Đọc  Chia sẻ
Gióp 23:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 289 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 11:44:51
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/19/2017; P: 2/23/2017; 242 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 3:50:44
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/12/2017; 213 xem
Xem lần cuối 9/4/2019 7:54:1
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 369 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 17:55:32
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/29/2017; P: 2/7/2017; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 21:22:15
Đọc  Chia sẻ
A-mốt 7:7-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 334 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 22:15:39
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:22-23a
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/15/2017; P: 1/21/2017; 275 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 18:57:41
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 378 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 20:23:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.