VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Gia-cơ 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/9/2016; P: 10/14/2016; 333 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 21:41:28
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 50:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 401 xem
Xem lần cuối 9/18/2019 2:30:11
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 274 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 18:43:2
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/4/2016; P: 9/8/2016; 240 xem
Xem lần cuối 9/4/2019 15:14:24
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 386 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 19:39:36
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 124:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/17/2016; P: 7/20/2016; 502 xem
Xem lần cuối 9/11/2019 7:22:52
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 382 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 23:13:18
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/3/2016; P: 6/30/2016; 422 xem
Xem lần cuối 9/8/2019 15:21:18
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2016; P: 6/17/2016; 342 xem
Xem lần cuối 9/1/2019 14:1:5
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/12/2016; P: 6/11/2016; 386 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 16:19:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 68  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.