VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/22/2015; P: 11/21/2015; 649 xem
Xem lần cuối 9/1/2019 6:31:45
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:8-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/15/2015; P: 11/12/2015; 425 xem
Xem lần cuối 9/10/2019 12:7:4
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/8/2015; P: 11/6/2015; 428 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 3:51:26
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/1/2015; P: 11/5/2015; 435 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/29/2019 2:12:45
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/25/2015; 502 xem
Xem lần cuối 9/8/2019 20:28:55
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/18/2015; P: 10/15/2015; 416 xem
Xem lần cuối 43.31 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:23-27; Giăng 6:40
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/11/2015; P: 10/9/2015; 290 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 3:54:26
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 14:33
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/4/2015; P: 10/1/2015; 599 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 1:54:37
Đọc  Chia sẻ
Mác 9:51
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/27/2015; P: 9/24/2015; 598 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 20:25:28
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/20/2015; P: 9/18/2015; 471 xem
Xem lần cuối 9/8/2019 15:26:2
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 68  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.