VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/11/2016; P: 12/10/2016; 321 xem
Xem lần cuối 4/28/2020 3:46:4
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/4/2016; P: 12/3/2016; 400 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 21:32:24
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 517 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 5:11:21
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/16/2020 15:34:27
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/30/2016; P: 11/2/2016; 370 xem
Xem lần cuối 5/16/2020 13:28:39
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 345 xem
Xem lần cuối 1.92 phút
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/9/2016; P: 10/14/2016; 356 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 18:7:45
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 50:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 457 xem
Xem lần cuối 6/2/2020 6:50:6
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 296 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 0:28:29
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/4/2016; P: 9/8/2016; 255 xem
Xem lần cuối 5/20/2020 15:58:7
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 72  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.