VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 63 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 3:3:46
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 121 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 13:30:8
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 108 xem
Xem lần cuối 3/24/2019 10:7:56
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 32:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 71 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 16:56:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 22:18:23
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 112 xem
Xem lần cuối 3/25/2019 0:57:14
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 120 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 13:30:48
Đọc  Chia sẻ
Mác 7:25-30; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 13:11:45
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 122 xem
Xem lần cuối 3/11/2019 23:48:23
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 91 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 5:7:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.