VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/25/2022; P: 12/31/2022; 145 xem 5 lưu
Xem lần cuối 48.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 2:20; Ru-tơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/11/2022; P: 12/20/2022; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 19:49:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/4/2022; P: 12/10/2022; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2023 20:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/27/2022; P: 12/3/2022; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 20:53:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/20/2022; P: 11/22/2022; 85 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 18:23:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-6,27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/13/2022; P: 11/17/2022; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 20:49:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11; Cô-lô-se 3:23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/6/2022; P: 11/11/2022; 141 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 14:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/30/2022; P: 11/6/2022; 83 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/13/2023 19:39:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/23/2022; P: 10/29/2022; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2023 22:47:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/16/2022; P: 10/21/2022; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2023 8:49:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 84  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.