VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 15:16:17
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/16/2020; P: 2/18/2020; 182 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 6:7:46
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 128 xem
Xem lần cuối 7/9/2020 18:27:22
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/8/2020; P: 2/10/2020; 96 xem
Xem lần cuối 7/9/2020 20:36:28
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 120 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 7:3:27
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 7:15:59
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 98 xem
Xem lần cuối 7/7/2020 7:18:44
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 13:8:25
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 92 xem
Xem lần cuối 6/29/2020 8:34:51
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/22/2019; 118 xem
Xem lần cuối 6/30/2020 19:25:36
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 72  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.