VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 5:27-32; Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/3/2019; P: 3/6/2019; 74 xem
Xem lần cuối 8/30/2019 3:33:12
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 11:27:40
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:38-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 123 xem
Xem lần cuối 9/13/2019 22:34:13
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 22:37:31
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 17:48:40
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 120 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 20:29:18
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 11:32:46
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 4:23:52
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 2:50:42
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 151 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2019 1:46:54
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.