VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/3/2019; P: 11/5/2019; 138 xem
Xem lần cuối 5/24/2020 7:14:54
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 94 xem
Xem lần cuối 5/23/2020 18:28:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 9:36-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/20/2019; P: 10/26/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 18:15:45
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:15-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 94 xem
Xem lần cuối 5/24/2020 10:32:27
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:1-3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/29/2019; P: 10/4/2019; 176 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 1:36:52
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 164 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 7:32:23
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:28-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/1/2019; P: 9/3/2019; 151 xem
Xem lần cuối 5/8/2020 19:49:3
Đọc  Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 153 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 4:46:21
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 7:2; Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 175 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 17:32:12
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 7:24:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 71  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.