VietChristian
VietChristian
nghe.app

Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 164 xem
Xem lần cuối 9/7/2019 3:11:19
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 32:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 92 xem
Xem lần cuối 9/11/2019 14:11:15
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 1:46:34
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 152 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 1:54:50
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 158 xem
Xem lần cuối 9/8/2019 9:7:49
Đọc  Chia sẻ
Mác 7:25-30; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 21:40:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 154 xem
Xem lần cuối 9/11/2019 19:7:36
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 133 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 20:31:16
Đọc  Chia sẻ
Các Quan Xét 14:5-6; Các Quan Xét 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 105 xem
Xem lần cuối 9/17/2019 10:31:6
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 9:19:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.