VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 37:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 246 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 23:27:54
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 183 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 13:23:41
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 215 xem
Xem lần cuối 3/13/2019 0:46:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 20:52:32
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 214 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 18:33:27
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 196 xem
Xem lần cuối 3/7/2019 14:43:4
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 14:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/9/2017; P: 7/13/2017; 180 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 9:2:37
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:31-32
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/25/2017; 223 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 6:55:50
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/18/2017; 162 xem
Xem lần cuối 3/12/2019 4:7:41
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 146 xem
Xem lần cuối 3/17/2019 13:49:25
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.