VietChristian
VietChristian
httl.org

Mác 2:23-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/14/2018; P: 1/15/2018; 244 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 15:59:52
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 256 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 21:4:17
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 14:6:42
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/10/2017; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 2:28:26
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:28-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 166 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 19:40:48
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:18-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 22:23:47
Đọc  Chia sẻ
Tít 3:1-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 12:3:49
Đọc  Chia sẻ
Tít 2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 3:40:11
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 15:49:42
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:1-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 28-35
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 164 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 4:37:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.