VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/21/2018; P: 1/23/2018; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 12:23:47
Đọc  Chia sẻ
Mác 2:23-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/14/2018; P: 1/15/2018; 280 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 12:17:58
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 267 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 6:25:16
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 182 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 13:58:2
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/10/2017; 238 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 6:42:34
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:28-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 12:1:10
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:18-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 206 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 0:17:43
Đọc  Chia sẻ
Tít 3:1-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 151 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:40:38
Đọc  Chia sẻ
Tít 2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 1:5:13
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 227 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 1:10:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 69  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.