VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 23:30:59
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 46 xem
Xem lần cuối 41.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/22/2019; 86 xem
Xem lần cuối 1/12/2020 10:4:39
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:4-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/15/2019; P: 12/16/2019; 64 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 3:23:35
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3a
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 126 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 19:54:49
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/24/2019; P: 11/25/2019; 54 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 7:1:29
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-26
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/17/2019; P: 11/21/2019; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 6:0:31
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/10/2019; P: 11/12/2019; 170 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 23:20:10
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/3/2019; P: 11/5/2019; 99 xem
Xem lần cuối 1/12/2020 6:15:34
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 71 xem
Xem lần cuối 1/15/2020 3:21:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 69  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.