VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Truyền-đạo 7:2; Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 19 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 2:14:42
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2019; 56 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:27:19
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/21/2019; P: 7/25/2019; 108 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 9:9:36
Đọc  Chia sẻ
Mác 9:33-37
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/14/2019; 80 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:1:37
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 48 xem
Xem lần cuối 8/22/2019 20:29:30
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 127:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 64 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 12:32:26
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 129 xem
Xem lần cuối 8/22/2019 21:3:29
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 100 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 6:1:0
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 253 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 1:42:57
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 65 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 21:41:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.