VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 11 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 7:10:48
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/19/2019; P: 4/20/2019; 37 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 0:53:24
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/7/2019; P: 4/8/2019; 63 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 7:36:15
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 48 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 18:24:28
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 9:7:4
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/10/2019; P: 3/13/2019; 83 xem
Xem lần cuối 4/23/2019 16:46:51
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 5:27-32; Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/3/2019; P: 3/6/2019; 45 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 20:46:13
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 21:58:5
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:38-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 72 xem
Xem lần cuối 4/7/2019 19:55:59
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/6/2019 11:35:36
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.