VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Lu-ca 6:43-45
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/14/2024; P: 7/19/2024; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 35.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/30/2024; P: 7/3/2024; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 5:3:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/23/2024; P: 6/29/2024; 133 xem
Xem lần cuối 7/23/2024 11:24:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:5-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/16/2024; P: 6/20/2024; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 2:43:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/2/2024; P: 6/4/2024; 102 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 6:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/26/2024; P: 6/1/2024; 73 xem
Xem lần cuối 7/19/2024 23:22:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19:7-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/19/2024; P: 5/24/2024; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 2:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/12/2024; P: 5/18/2024; 92 xem
Xem lần cuối 7/16/2024 6:53:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/5/2024; P: 5/11/2024; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 19:23:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/21/2024; P: 4/27/2024; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 18:19:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 90  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.