VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 3:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 36 xem
Xem lần cuối 56.95 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 45 xem
Xem lần cuối 7/7/2020 19:11:3
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 94 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 5:30:25
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/7/2020; P: 6/9/2020; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 9:54:16
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 45 xem
Xem lần cuối 6/30/2020 8:22:10
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 66 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 5:37:32
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 24:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/20/2020; 89 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 5:13:4
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 73 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 19:13:44
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 14:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 53 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 5:15:5
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/3/2020; P: 5/5/2020; 46 xem
Xem lần cuối 7/5/2020 23:46:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 72  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.