VietChristian
VietChristian
nghe.app
Mác 10:17-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/15/2022; P: 5/18/2022; 36 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 8:30:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/8/2022; P: 5/12/2022; 68 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 23:24:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/1/2022; P: 5/4/2022; 42 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 8:13:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:1-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/24/2022; P: 4/27/2022; 27 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 19:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:22; Khải-huyền 22:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 59 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 21:7:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2022; P: 4/19/2022; 21 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 1:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/10/2022; P: 4/13/2022; 85 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 8:50:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 79 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 18:35:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/20/2022; P: 3/28/2022; 40 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 19:59:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 36:25-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/6/2022; P: 3/10/2022; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 7:20:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 81  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.