VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 5:24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/4/2021; P: 4/9/2021; 46 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 21:41:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/3/2021; P: 4/7/2021; 53 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 4:42:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:14-16; Ma-thi-ơ 20:28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/2/2021; P: 4/5/2021; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 5:30:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:31-32
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/28/2021; P: 4/3/2021; 38 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:12:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:22-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/21/2021; P: 3/24/2021; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 15:0:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/14/2021; P: 3/18/2021; 161 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 22:55:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:1-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 102 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2021 2:53:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 22:3:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 176 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 4:26:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2021; P: 2/10/2021; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/14/2021 23:35:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 75  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.