VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 4:38-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 10 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 7:17:39
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:1:54
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 87 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 5:40:20
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 56 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:9
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:8
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 113 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:11
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/9/2019 8:50:56
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:12
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 91 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:8
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 32:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 63 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:10
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.