VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1950 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 22:30:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2026 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 1:33:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2643 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 20:53:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1847 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 20:5:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1750 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 6:19:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1696 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 16:30:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2095 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:3:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 1888 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 0:38:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1680 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 21:32:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2015; P: 4/11/2015; 1525 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 22:5:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.