VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1804 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 11:54:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1914 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 2:7:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2482 xem 30 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 2:7:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1735 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 1:20:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1669 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 4:15:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1594 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 12:2:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 1939 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 7:4:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 1763 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 13:38:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1586 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 10:2:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2015; P: 4/11/2015; 1444 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 8:48:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.