VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1899 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 20:9:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1977 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:27:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2584 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 11:31:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1806 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 7:10:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1722 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 21:33:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1658 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 7:49:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2036 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 17:34:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 1848 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 2:53:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1649 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 12:16:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2015; P: 4/11/2015; 1511 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 3:46:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.