VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Truyền-đạo 3:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/2/2008; 3422 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 8:57:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2008; 2679 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 22:42:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/27/2008; 3390 xem 30 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 2:20:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15.1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/20/2008; 3893 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 0:33:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:30-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/13/2008; 4909 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 20:27:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/6/2008; 3928 xem 49 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 8:57:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9-12:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/3/2005; 3805 xem 30 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 4:45:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2005; 2597 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/26/2024 0:53:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2005; 1732 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 0:16:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/17/2005; 2385 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 12:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  42 / 42  Tiếp  Cuối

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.