VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1091 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:22:46
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-5:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 904 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 8:25:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 857 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 10:42:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:15-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 863 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 9:14:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 880 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 18:51:24
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 925 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 1:6:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 964 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 11:46:2
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 940 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 2:0:27
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 991 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 7:35:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 826 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 16:53:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 30  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.