VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1130 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 10:14:28
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-5:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 920 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 18:7:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 872 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 14:32:0
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:15-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 879 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 15:19:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 893 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 0:18:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 941 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 18:8:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 976 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 10:26:40
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 953 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 5:43:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1013 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 20:43:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 855 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 17:11:8
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 30  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.